حراج!
elsevier

Determination of residual stresses in SiC monofilament reinforced metal-matrix composites using Raman spectroscopy ( تعیین تنش های باقیمانده در کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با مونوفیلامان SiC (کاربید سیلیسیم تک رشته ای) توسط طیف نمایی رامان)

18,000 تومان 13,500 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year:2002

22 صفحه فارسی

توضیحات محصول

 Determination of residual stresses in SiC monofilament reinforced metal-matrix composites using Raman spectroscopy

Abstract

Raman spectroscopy has been used to follow the deformation of chemical vapour deposition type SCS-6 and Sigma 1140 ‏ SiC monofilaments and to determine residual stresses in these SiC monofilaments reinforced metal-matrix composites. Raman bands at 1330 and 1600 cm-1 due to carbon have been observed on the monofilament surface and it has been shown that both bands shift linearly to lower wavenumbers during tensile deformation. The residual stresses in SiC monofilament reinforced composites arising from thermal expansion mismatch have also been determined by measuring the shifts of carbon bands from the same monofilaments embedded in a Ti –6Al–4V matrix. The axial residual stresses in the carbon coating are found to be around 2850 MPa for the SCS-6 composite and 2540 MPa for the Sigma 1140 ‏ composite.

 تعیین تنش های باقیمانده در کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با مونوفیلامان SiC (کاربید سیلیسیم تک رشته ای) توسط طیف نمایی رامان

چکیده

طیف نمایی رامان برای بررسی تغییر شکل رسوب بخار شیمیایی مونو فیلامان های نوع SCS-6 و 1140+SiC سیگما و تعیین تنش های باقیمانده در این کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با مونوفیلامان های SiC استفاده شده است. باندهای رامان در 1330 و 1600Cm-1 به دلیل کربن، روی سطح مونوفیلامان مشاهده شده و نشان داده شده است که هر دو باند به طور خطی تا عدد موج های پایینتر در طول تغییر شکل کششی، تغییر می کنند. تنش های باقیمانده در این کامپوزیت ها ناشی از عدم انطباق انبساط حرارتی، نیز توسط اندازه گیری تغییر های باند کربن از مونوفیلامان های مشابه وارد شده در زمینه با جنس Ti-6Al4V، تعیین شده است. تنش های باقیمانده محوری در پوشش کربنی حدود -850Mpa برای کامپوزیت SCS-6 و 540 Mpa برای کامپوزیت 1140+ سیگما بدست آمده است.