حراج!
isi_logo_red_large

Indirect Quantitation of Saxitoxin by HPLC with Post-column oxidation and Fluorometric detection (کمیت سنجی غیر مستقیم ساکسیتوکسین (saxitoxin) توسط HPLC با اکسیداسیون “پس-ستونی” و شناسایی فلوئورومتریک)

22,000 تومان 14,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ISI Journal

Year:2014

20 صفحه فارسی

توضیحات محصول

 Indirect Quantitation of Saxitoxin by HPLC with Post-column oxidation and Fluorometric detection

Abstract

The indirect identification and quantification of saxitoxin (STX) using other STX analogues by high-performance liquid chromatography with post-column oxidation and fluorescent detection (HPLC-FD) was investigated. Decarbamoylsaxitoxin (dcSTX) among the many STX analogues was selected as an external standard to identify and quantify STX. The retention time of STX in shellfish extracts by HPLC-FD was reproducibly estimated by using the retention time of dcSTX and the separation factor (α) between STX and dcSTX. Almost all of the columns tested to setup the method were useful to identify STX. Because a molar fluorescent coefficient of dcSTX was slightly different from that of STX, a factor used to correct the fluorescent coefficient in STX/dcSTX was determined to be 1.30. The indirect quantification of STX in scallop extracts by using the correction factor agreed to 80 – 100% precision with direct quantification using STX as an external standard.

کمیت سنجی غیر مستقیم ساکسیتوکسین (saxitoxin) توسط HPLC با اکسیداسیونپسستونیو شناسایی فلوئورومتریک

چکیده

شناسایی و کمیت سنجی ساکسیتوکسین (STX) با استفاده از نظیرهای STX دیگر توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با اکسیداسیون پس ستونی و شناسایی فلوئورسنت (HPLC-FD) بررسی شد. decarbamoylsaxitoxin میان دیگر نظیر های STX به عنوان یک استاندارد خارجی برای شناسایی و کمیت سنجی STX انتخاب شد. زمان بازداری STX در مواد استخراج شده از حلزون صدف دار توسط HPLC-FD به طور تکثیر پذیر، توسط زمان بازداری dcSTX و فاکتور جدایش α میان STX و dcSTX تخمین زده شد. تقریبا همه ستون های تست شده برای تجهیزات این روش، برای شناسایی STX مفید بودند. به دلیل اینکه ضریب فلوئورسنت مولار dcSTX ، کمی نسبت به STX متفاوت می باشد، یک فاکتور برای تصحیح ضریب فلوئورسنت در STX/dcSTX به میزان 1.3 تخمین زده شد. کمیت سنجی غیر مستقیم STX در مواد استخراجی از گوش ماهی توسط فاکتور تصحیح در توافق با میزان 80 تا 100% دقت با کمیت سنجی مستقیم با استفاده از STX به عنوان یک استاندارد خارجی بود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Indirect Quantitation of Saxitoxin by HPLC with Post-column oxidation and Fluorometric detection (کمیت سنجی غیر مستقیم ساکسیتوکسین (saxitoxin) توسط HPLC با اکسیداسیون “پس-ستونی” و شناسایی فلوئورومتریک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *